Shiatsu, a tradicionális japán masszázsgyógyászat

Shiatsu-do (a shiatsu útja)

Lélek, Shen:

Kizárólag az emberre jellemző egyedi szubsz­tancia, az öntudat hordozója, leg­gyak­rabban léleknek, vitalitásnak fordítják. Hozzá kötődik a jellem, életerő, élni akarás, a megkülön­böztetés képessége.

Csi, Ki:

Fuvallat, életerő, levegő, lélegzet, élet­prin­cí­pium. Az egész testben meghatá­rozott rend szerint keringő energia, mely szabá­lyozza a szervezet fel­épü­lését, növe­kedését, fejlő­dését, védelmezi a testet és létrehozza az egyensúly állapotát.

Shiatsu

A Shiatsu gyógyászat a hagyományos keleti orvoslásra épülő alternatív gyógyító eljárás. Segít meg­terem­teni és fenntartani testünk energia­keringésének harmóniáját, ezáltal egész­ségünk megtartását.

A testünkben futó energia pályák a meridiánok. A Shiatsu japán kifejezés, szó szerint ujj­nyomást jelent (shi=ujj, acu=nyomás). A Shiatsu az energiapályák (meridiánok) mentén tenyér és ujjnyomással (akupresszúra) hozza moz­gás­ba az ener­giát (Chi vagy Ki).

A testünkben futó energia pályák, meridiánok - Shiatsu

A testünkben futó energia pályák, meridiánok

A Shiatsu holisztikus szemléletű, az embert egészében tekinti, testi, lelki, szellemi egységben látja. A Shiatsu gyógyászat szelíd módszer, amivel partnerünk külső és belső egyen­súlyának létrejöttét, fenn­tartását támogatni tudjuk. Haté­konysága abban rejlik, hogy a szervezet öngyógyító képességét hívja segítségül.

Mivel nem csak testi szinten hat, egy belülről kifelé történő mé­lyebb változás elin­dulását segíti elő.

A Shiatsu-gyógyász a terápia során egy kon­centrált figye­lemmel lép kapcsolatba ezzel az életenergia áramlással, és az áram­lás harmonizálásával támogatja partnere ki­egyen­súlyozását. A  meridiánokon folyó energia áram­lásra hatással van a nyomás vagy a stimuláció, amit a test felületére irányuló nyomó, ringató, lazító, nyújtó technikák alkalmazásával érünk el. A Shiatsu keze­léskor törekedünk az energia kiegyen­súlyozására a különféle meri­diánokban és a testrészekben. Ahol kevés van, ott fokozni kell a jelenlétét, ahol túl sok, ott eloszlatni, elvezetni a felesleget.

A kezelés körülbelül 1 óra időtartamú, ami egy kényelmes, a testet elfedő ruházatban történik.

A kellemes alfa állapot önismerethez, a hét­köz­napokban talán elvesz­tett harmónia vissza­szerzéséhez, az immun­rendszer erősödésé­hez, a komfort zónánkhoz való vissza­találáshoz segít bennünket.

A Shiatsu kezelések Debrecen bel­városához tartozó békés, harmonikus helyen tör­ténnek.

Kosztolányi Tibor
shiatsu oktató